Vietnamese Vietnamese
  • Thông báo

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ kế hoạch của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống lọc nước sinh hoạt.

Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục cho trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ Học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức Hội thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang năm 2024, với các nội dung, cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch tháng 4 năm 2024 của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc thi công và lắp đặt thêm nhà xe công vụ phía sau khu Hiệu bộ; Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang mời các đơn vị tham gia chào giá thi công, lắp đặt nhà xe công vụ phía sau nhà Hiệu bộ.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-CĐSP ngày 18/3/2024 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về tuyển dụng viên chức năm 2024 đã được Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thống nhất tại Công văn số 501/SNV-TCCCVC ngày 22/3/2024.

Thực hiện công văn số 128/UBND-KGVX ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc cho học sinh, sinh viên đến trường học trực tiếp; Thực hiện Chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo triệu tập sinh viên trở lại học tập trung tại trường với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo số 1211/TB-CBQLGDHCM ngày 29/12/2021 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và phổ thông tại Kiên Giang năm 2022, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường mầm non và phổ thông, cụ thể như sau:

Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (Hình thức trực tuyến qua mạng Internet).

Thực hiện Công văn số 1039/UBND –VHXH, ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc giao cho Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp sư phạm năm học 2021-2022;

Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Khmer, tạo động lực học tập và làm việc cho viên chức, cũng như sinh viên dân tộc nhân dịp Tết cổ truyền Chol-Chnam-Thmay 2021. Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường CĐSP Kiên Giang thông báo đến trưởng các đơn vị thực hiện một số việc sau:

Liên hệ