Vietnamese Vietnamese

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ MAIL, SỐ ĐT

CHỨC VỤ - NHIỆM VỤ

1

ThS. Võ Tùng Anh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.787684

Trưởng Khoa

Giảng viên Hóa học

2 Mã Thị Minh Thư

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P. Trưởng khoa

3

ThS. Dương Minh Khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng GDTC-SH, GV GDTC

4

ThS. Vũ Văn Nôm

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

5

Mạch Văn Cảnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC-QP-AN

6

ThS. Huỳnh Minh Ngọc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên GDTC

7 Phan Thanh Anh Duy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

8 Lê Thị Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

9 Huỳnh Thị Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giang viên Tiếng Anh

10 Vũ Thị Hồng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

11 Trần Như Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

12

Bùi Ngọc Duyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo vụ khoa

13

ThS. Vũ Lê Quỳnh Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tin học

14

ThS. Lê Thị Hồng Vân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Trưởng Tổ Toán-Lý-Tin, Giảng viên Tin học

15

ThS. Trần Thị Thanh Hương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Toán học

16

Nguyễn Minh Thuận

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Hoá học

17

ThS. Dương Bích Chi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tin học

18 Lâm Thành Tấn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Ngữ văn

19 Phạm Phi Na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Ngữ Văn

20 Huỳnh Tố Chân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giang viên Ngữ Văn

21 Đinh Thị Thanh Mai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Sử - Địa

22 Trương Quang Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên Tiếng Anh

23 Lưu Thị Huệ Nương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giáo vụ

Liên hệ