Vietnamese Vietnamese

KHOA XÃ HỘI TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Ngày 17 tháng 12 năm 2015, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, khoa Xã hội tổ chức hội thảo khoa học “Giảng viên các môn khoa học Xã hội và Nhân văn trước yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học”.

Hội thảo tập hợp được 22 tham luận và có 05 tham luận được trình bày và thảo luận tại hội trường. Nội dung các tham luận đều tập trung vào chủ đề hội thảo.

Đến tham dự hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu, đại diện các phòng – khoa, hơn 40 đại biểu là khách mời trong và ngoài trường cùng đại diện sinh viên các lớp.

Đánh giá thành công của hội thảo, thầy Hồ Cảnh Phúc - Hiệu trưởng nhà trường nhận xét: các tham luận tuy đã tập trung vào chủ đề của hội thảo nhưng chưa làm rõ được vai trò của chủ thể công cuộc đổi mới giáo dục.

Thầy Hiệu trưởng yêu cầu mỗi giáo viên hãy tự đổi mới mình, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để từng bước chuyển từ dạy học theo hướng truyền thụ kiến thức - năng lực sang dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

Thành Tấn

Liên hệ