Vietnamese Vietnamese

 

Thông báo

* Nhà trường tổ chức các lớp hướng dẫn dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non, SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật:

- Thời gian: từ ngày 29/6/2019 đến 10/7/2019;

- Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo, Trường CĐSP Kiên Giang.

Phiếu ĐK dự thi năng khiếu ngành GD Mầm non trình độ cao đẳng tải tại tại đây.

* Ngày thi năng khiếu:

- Cao đẳng GD Mầm non: 7 giờ 00, ngày 11/7/2019.

- Trung cấp SP Mầm non, SP Âm nhạc và SP Mỹ thuật: 7 giờ 00, ngày 27/8/2019.

Liên hệ