Vietnamese Vietnamese

Phòng tổ chức cán bộ và công tác HSSV

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Là phòng chức năng trực thuộc Ban giám hiệu và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có nhiệm vụ tham mưu cho Ban giám hiệu và Hiệu trưởng về việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

-Công tác tổ chức, cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng.

-Công tác chính trị, tư tưởng.

-Công tác thi đua khen thưởng.

-Công tác học sinh, sinh viên (về chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật; chính trị, tư tưởng, về rèn luyện; HSSV ngoại trú và tư vấn việc làm)

  II. DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Điện thoại

Chuyên môn

Chức vụ

Học vị

 

1

Trịnh Ngọc Giang

0918952932

Lý-Tin

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2 Phạm T. Thu Sương 0936526578 Hóa học Phó phòng Thạc sĩ

3

Chanh Hoàng Thi

0917672700

Dân tộc học

Cán bộ

Cử nhân

4 Nguyễn Thị Yến 0975011118 Việt Nam học Cán bộ Thạc sĩ
5 Lê Đặng Hồng Phúc 0975290248 Sinh học Cán bộ Thạc sĩ

( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Liên hệ