Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế - Văn bản pháp luật

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên được ban hành kèm theo Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 98a về việc ban hành Quy chế thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Quyết định số 111/QĐ-CĐSP ngày 4/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc ban hành quy chế thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và Quy chế tổ chức thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin.

Thực hiện Công văn số 282/UBND-NCPC ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (TCTT). Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của đơn vị như sau:

Kế hoạch thực hiện Đề án  " Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ vàmiễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Quyết định phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Qui định số 69 về việc viết và chấm Khóa luận tốt nghiệp

Liên hệ