Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế - Văn bản pháp luật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Quyết định số 111/QĐ-CĐSP ngày 4/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc ban hành quy chế thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và Quy chế tổ chức thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin.

Thực hiện Công văn số 282/UBND-NCPC ngày 05/03/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (TCTT). Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của đơn vị như sau:

Kế hoạch, công tác phòng, tham nhũng năm 2020

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ vàmiễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Qui định số 69 về việc viết và chấm Khóa luận tốt nghiệp

Qui chế 12 - Đào tạo Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

Qui định 66 - Về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Liên hệ