Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Qui chế

Nghị quyết số 05/NQ-HĐKĐCLGD về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP. Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ vàmiễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Qui định số 69 về việc viết và chấm Khóa luận tốt nghiệp

Qui chế 12 - Đào tạo Cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

Qui định 66 - Về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ

Thông báo điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đối với HSSV

Thông tư 47 - Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Qui định về việc đánh giá, xếp loại học tập trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 22 về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Qui định về việc bổ sung, sửa đổi nội dung của Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ

Qui định về việc đánh giá học phần đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ

Qui chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Liên hệ