Vietnamese Vietnamese
  • Báo cáo PCTN

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) thông qua Ban Thanh tra Tỉnh tại Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang về thực hiện công tác PCTN năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-CĐSP ngày 10/02/2022 của trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Kiên Giang về thực hiện công tác PCTN năm 2022. Trường CĐSP Kiên Giang báo cáo PCTN quý I năm 2022 như sau:

Liên hệ