Vietnamese Vietnamese

BAN GIÁM HIỆU

 1. TS. Phạm Xuân Bình - SĐT: 0918.000.323

Bí thư - Hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. ThS. Nguyễn Tấn Kiệt - SĐT: 0919.055.040

Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CÁC KHOA, PHÒNG CHỨC NĂNG

1/. Phòng Tổ chức Cán bộ-Công tác HSSV (ĐT: 02973911071; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

giang             

ThS. Trịnh Ngọc Giang - Trưởng phòng; 

ĐT: 0918952932; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thị Thu Sương - Phó trưởng phòng; 

ĐT: 0936526578; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2/. Phòng Đào tạo-Bồi dưỡng (ĐT: 0297.3865498; Fax: 0297.3910177; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 

 

ThS. Nguyễn Trọng Nghi - Trưởng phòng;

 ĐT: 0908.481.450; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 TS. Phan Đầu - Phó trưởng phòng;

 ĐT: 0904.152.590; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3/. Phòng Quản lý khoa học - Đảm bảo chất lượng (ĐT: 02973916295; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

  nguyen phuoc hai new

TS. Nguyễn Phước Hải - Phó trưởng phòng

ĐT: 0918588970; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4/. Phòng Hành chính-Quản trị (ĐT: 0297.3864049; Fax: 0297.3913762; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


                    

ThS. Trần Hiền Phúc - Trưởng phòng

ĐT: 0918.321818; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ThS. Nguyễn Chính Hạnh - Phó trưởng phòng

ĐT: 0944704704; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5/. Khoa Tự nhiên-Tin học (ĐT: 0297.3911601; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                  

ThS. Võ Tùng Anh - Trưởng khoa

Điện thoại: 0918.787.684; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6/. Khoa Xã Hội (ĐT: 0297.3911600; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

                      

ThS. Mã Thị Minh Thư - Phó trưởng khoa
ĐT: 0907.136.961, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                

7/. Khoa Tiểu học-Mầm non (ĐT: 0297.3911603; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

   Tuyen                              

TS. Nguyễn Phùng Tuyển - Trưởng khoa ;

ĐT: 0919.594.909; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Ngọc Trác - Phó trưởng khoa;  

ĐT: 0918.690.311, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C Trang 

ThS. Trịnh Thanh Trang - Phó trưởng khoa;

ĐT: 0916.393.360, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8/. Khoa GD Chính trị - Tâm lý GD (ĐT: 0297.3911602; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  

  CoCanh2019         

ThS. Hoàng Thị Cảnh - Trưởng khoa

ĐT: 0946851208, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T Trung 

Th.S. Nguyễn Khắc Trung - Phó trưởng khoa

ĐT: 0949.775.033, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐOÀN THỂ

        1/.Công đoàn cơ sở (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         dau                      

        TS. Phan Đầu - Chủ tịch Công đoàn

        ĐT: 0904.152.590; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        hoang

        ThS. Trần Thị Kim Hoàng - P. Chủ tịch Công đoàn

        ĐT: 0918310654; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        2/. Đoàn TNCS HCM (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

        Phạm Hoàng Phúc       - Bí thư Đoàn trường

        Trần Văn Toàn              - P. Bí thư Đoàn trường

        Lê Đặng Hồng Phúc     - P. Bí thư Đoàn trường

        3/. Hội sinh viên (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

         Phạm Hoàng Phúc         - Chủ tịch

         Lưu Thị Huệ Nương      - P. Chủ tịch

         Trần Văn Toàn               - P. Chủ tịch

         4/. Hội cựu chiến binh (Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

          Nguyễn Chính Hạnh    - Chủ tịch

sodo

Liên hệ