Vietnamese Vietnamese
  • Qui định - Biểu mẫu

Quy định và biểu mẫu NCKH áp dụng từ năm học 2019 - 2020. Cá nhân, đơn vị có như cầu tải về hãy click vào các đường link dưới đây:

Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Quyết định số 98/QĐ-CĐSP về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiếncủa Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Biểu mẫu Sáng kiến theo quyết định số 98/QĐ-CĐSP  về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Quy định - Biểu mẫu về Giáo trình/TLTK năm 2018

Quy định - Biểu mẫu về đề tài NCKH năm 2018

Liên hệ