Vietnamese Vietnamese
  • Góc sinh viên

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

                                - Học kỳ I (xem)                                    - Học kỳ II (xem

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023

                                - Học kỳ I (xem)                                    - Học kỳ II (xem

  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022

                                - Học kỳ I (xem)                                    - Học kỳ II (xem

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021

I. Khoa Tự nhiên - Tin học:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II

     

II. Khoa xã hội:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II (xem)

          

III. Khoa Tiểu học - Mầm non:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II (xem)

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Khoa Tự nhiên - Tin học:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II (xem)

     

II. Khoa xã hội:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II (xem)

          

III. Khoa Tiểu học - Mầm non:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II (xem)

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019

I. Khoa Tự nhiên - Tin học:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II  (xem)

     

II. Khoa xã hội:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II  (xem)

          

III. Khoa Tiểu học - Mầm non:

- Học kỳ I (xem)

- Học kỳ II  (xem)

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Khoa Tự nhiên - Tin học:

- Học kỳ I  (xem)

- Học kỳ II (xem)

    

II. Khoa xã hội:

- Học kỳ I  (xem)

- Học kỳ II (xem)

          

III. Khoa Tiểu học - Mầm non:

- Học kỳ I  (xem)

- Học kỳ II (xem)

 

Kết quả Học tập và Rèn luyện Khoa Xã hội

Kết quả Học tập và Rèn luyện Khoa Giáo dục Mầm non

Kết quả Học tập và Rèn luyện Khoa Tự nhiên - Tin học

Thông báo về việc tiếp nhận học sinh - sinh viên vào ở ký túc xá. Căn cứ vào thông báo số 36/TB-CĐSP của Ban Giám hiệu Trường Cao đăng Sư phạm Kiên Giang về việc cho học sinh - sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Liên hệ