Vietnamese Vietnamese
STT Ngành Mã ngành Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
1 Giáo dục tiểu học C140202 Xem
2 Giáo dục mầm non C140201 Xem
3 Sư phạm Toán – Tin (Giáo viên Trung học cơ sở) C140209 Xem
4 Sư phạm Sử - Địa (Giáo viên Trung học cơ sở) C140218 Xem
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
5 Giáo dục Mầm non 42140201  Xem

 

Liên hệ