Vietnamese Vietnamese

Tên chương trình: Việt Nam học

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Ngành đào tạo: Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) (Mã ngành: C220113)

Loại hình đào tạo: Chính quy

Liên hệ