Vietnamese Vietnamese

 

Giáo dục Mầm non (Early Childhood Teacher Education) là ngành đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng có phẩm chất, năng lực và sức khỏe đảm bảo thực hiện chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân cao đẳng chuyên ngành, có thể giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non hoặc công tác trong lĩnh vực giáo dục nói chung; có thể liên thông lên bậc đại học, sau đại học tại các trường đại học theo quy định hiện hành.

Liên hệ