Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/7/2022 đến ngày 15/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 27/6/2022 đến ngày 08/7/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 13/6/2022 đến ngày 24/6/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 30/5/2022 đến ngày 10/6/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 02/5/2022 đến ngày 13/5/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 11/4/2022 đến ngày 22/4/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/3/2022 đến ngày 08/4/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 14/3/2022 đến ngày 25/3/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 28/02/2022 đến ngày 11/3/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 21/02/2022 đến ngày 28/02/2022

Liên hệ