Vietnamese Vietnamese
  • Lịch làm việc BGH

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/02/2023 đến ngày 28/02/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/02/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 31/01/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/01/2023

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/12/2022 đến ngày 30/12/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 15/12/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 16/11/2022 đến ngày 30/11/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/11/2022 đến ngày 15/11/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 17/10/2022 đến ngày 31/10/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 15/10/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022

Kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 23/9/2022

Liên hệ