Vietnamese Vietnamese

TRƯỜNG CĐSP KIÊN GIANG

BTC HỘI THẢO KHOA HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Rạch Giá, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 

THƯ MỜI 

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014, trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đạo đức, phong cách và tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam”.

1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo khoa học về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trình bày với các bài tham luận tập trung  các nội dung sau:

- Những giá trị đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phong cách mẫu mực Hồ Chí Minh trong cuộc sống, trong công việc và sự tiếp cận phong cách của Bác trong thời đại ngày nay của giới trẻ.

- Tầm nhìn chiến lược Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam:

+ Về sự nghiệp “trồng người”

+ Về đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau.

+ Về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

+ Về những dự báo đối với cuộc đấu tranh giải phóng phóng dân tộc, thống nhất nước nhà 1975.

+ Về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài trong thời đại mới.

- Những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Thời gian và địa điểm

2.1. Thời gian: Dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2014

2.2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên giang, 449 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

3. Quy cách viết bài và thời gan nộp bài

Bài viết tham gia Hội thảo được đánh máy vi tính in trên khổ giấy A4, font: Times New Roman, dãn dòng 1.5, cỡ chữ 13, độ dài từ 3 đến 5 trang; margins: top 3cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm.

Bài viết xin gửi về ông Nguyễn Đình Bình theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc văn phòng Khoa Giáo dục chính trị - Tâm lý giáo dục trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

Các bài viết có chất lượng sẽ được chọn và in vào kỷ yếu khoa học. Ngoài ra, Ban tổ chức Hội thảo mong các tác giả lưu ý một số vấn đề sau:

- Tác giả không gửi lại các bài viết đã được đăng trên một báo hoặc một tạp chí khác; Các số liệu, trích dẫn cần chính xác, có xuất xứ; Các bài viết có danh mục tài liệu tham khảo; Có thể gửi kèm ảnh minh họa cho bài viết.

Ban tổ chức Hội thảo mong muốn nhận được nhiều tham luận của các Thầy, Cô, các bạn sinh viên, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                        TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                                                                  Đã ký

                                                                                                                        Nguyễn Thanh Quang

Liên hệ