Vietnamese Vietnamese
  • Đào tạo bồi dưỡng
  • Thông báo về việc liên kết chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, THCS, THPT

 

Tải phiếu đăng ký học lớp BDTCCDNN viên chức giảng dạy tại đây.

Liên hệ