Vietnamese Vietnamese

Khoa xã hội được thành lập theo quyết định số 3374/1998/QĐUB ngày 19/10/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Nhiệm vụ của Khoa là quản lý chuyên môn các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội nhân văn  và ngành Sư phạm Tiếng Anh Tiểu học. Bên cạnh đó, Khoa còn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hoá giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiếng Anh Tiểu học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo tình hình thực tế của địa phương nhằm đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục.

Liên hệ