Vietnamese Vietnamese

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2016

Số: 12/TB-CĐSP-ĐT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng
lên đại học năm 2016 - Ngành Việt Nam học và Khoa học máy tính

Liên kết đào tạo: Trường Đại học Đồng Tháp

Căn cứ Thông báo số 27/TB-ĐHĐT ngày 12/01/2016 của Trường Đại học Đồng Tháp về việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vữa học năm 2016 tại cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang,

Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, người lao động trong tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016 cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển, mã ngành, chỉ tiêu và môn thi

STT
Ngành tuyển

Mã ngành

Chỉ

tiêu

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Việt Nam học

D220113

50

Triết học

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cơ sở du lịch học

2

Khoa học máy tính

D480101

50

Triết học

Toán rời rạc

Kỹ thuật lập trình

II. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự thi

Người đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành, có đủ sức khỏe để học tập và các yêu cầu khác theo quy định hiện hành.

III. Thời gian đào tạo

1. Thời gian đào tạo một khóa học là 2 năm, học vào thứ bảy và chủ nhật (năm 2016, 2017 và 2018). Tại cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

2. Lệ phí hồ sơ ĐKDT và lệ phí dự thi:

a) Lệ phí hồ sơ ĐKDT: 60.000đ/thí sinh.

b) Lệ phí dự thi: 300.000đ/thí sinh.

c) Học phí bổ túc kiến thức: 600.000đ/thí sinh.

Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 27/5/2016.

IV. Tổ chức ôn tập và thi tuyển

1. Thời gian ôn tập: Ngày 28, 29/5/2016 và 04, 05, 11, 12/6/2016.

2. Thời gian thi tuyển: Ngày 18, 19/6/2016.

Mọi chi tiết cần hỏi xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang (điện thoại: 077.3865498)./.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Trường Đại học Đồng Tháp;                                                                     (Đã ký)

- Lưu: VT, ĐT.                                                                               HỒ CẢNH PHÚC

Liên hệ