Vietnamese Vietnamese

 Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông VLVH ĐHSP Âm nhạc, Mỹ thuật năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số:  27/TB-ĐHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2016

Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật

Tại cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

 Căn cứ nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kiên Giang; Căn cứ Công văn số 01/CĐSP-ĐT ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang về việc liên kết mở lớp đại học sư phạm hệ liên thông tại Kiên Giang. Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2016, tại cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang cụ thể như sau:

I. Ngành tuyển, mã ngành, chỉ tiêu và môn thi

STT
Ngành tuyển

Mã ngành

Chỉ

tiêu

Môn thi

Cơ bản

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

1

Sư phạm Âm nhạc

D140221

50

Triết học

Hát và xướng âm

Đàn và Hòa âm

2

Sư phạm Mỹ thuật

D140210

50

Triết học

Hình họa chì

Bố cục

II. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự thi

Tất cả những người có đủ điều kiện sau đây đều được dự thi:

a) Đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành;

b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

c) Được cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương đồng ý cho đi học;

d) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ theo quy định của trường.

III. Thời gian và kinh phí đào tạo

1. Thời gian đào tạo một khóa học là 2 năm, học tập trung trong 3 hè (năm 2016, 2017 và 2018). Tại cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

2. Học phí: Nếu số lượng từ 20 sinh viên trở lên thì học phí là 10.000.000đ/sinh viên/năm học (Cả khóa học 20.000.000đ/sinh viên)

3. Lệ phí hồ sơ ĐKDT và lệ phí dự thi:

a) Lệ phí hồ sơ ĐKDT: 60.000đ/thí sinh.

b) Lệ phí dự thi: 300.000đ/thí sinh .

c) Học phí ôn tập: 500.000đ/thí sinh.


IV. Thủ tục và hồ sơ đăng ký dự thi

1. Mỗi thí sinh làm 02 hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có phát hành tại phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, hồ sơ gồm có:

a) Một phiếu đăng ký dự thi có dán ảnh 4x6 và có xác nhận của cơ quan quản lý đồng ý cho đi học;

b) Hai ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6 có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

c) Bản sao có công chứng giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

d) Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành;

e) Bản sao có công chứng kết quả học tập toàn khóa;

f) Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc;

2. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 22/01/2016;

3. Địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT: Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

V. Tổ chức ôn tập và thi tuyển

1. Thời gian ôn tập: Ngày 16, 17, 22, 23, 24/01/2016;

2. Thời gian thi tuyển: Ngày 30, 31/01/2016.

Mọi chi tiết cần hỏi xin vui lòng liên hệ phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang (điện thoại: 077.3865498) hoặc phòng Đào tạo - Trường Đại học Đồng Tháp (điện thoại: 067.8515516).

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Vụ Giáo dục Đại học;                                                                           (Đã ký)

- Trường CĐSP Kiên Giang;

- Lưu: VT, ĐT.                                                                               Nguyễn Văn Đệ

Liên hệ