Vietnamese Vietnamese

Thông báo v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông hệ vừa làm vừa học (khóa 2012-2015 và 2013-2015)

UBND TỈNH KIÊN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 01 /TB-CĐSP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học

Khóa học 2012 – 2015 và Khóa học 2013 - 2015

- Căn cứ Kế hoạch năm học của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

- Thực hiện công văn số 770/ĐHĐT-ĐT và 771/TB-ĐHĐT ngày 29/12/2015 của trường ĐHĐT về việc phối hợp tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học Khóa học 2012 – 2015 và Khóa học 2013 - 2015; 

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học Khóa học 2012 – 2015 và Khóa học 2013 – 2015, chương trình dự kiến như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 01 năm 2016;

2. Địa điểm: Nhà đa chức năng, trường CĐSP Kiên Giang;
3. Thành phần:

- Lãnh đạo trường Đại học Đồng Tháp;

- Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị của trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

- Sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông gồm: khóa học 2012-2015 ngành Giáo dục Mầm non; khóa học 2013-2015 ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tin học;

4. Chương trình buổi lễ:

- 14h00: Sinh viên tập trung;

- 14h30: Làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp;

- 15h00: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo tổng kết, công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và khen thưởng sinh viên đạt kết quả cao trong học tập;

- Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Tháp và trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang tặng giấy khen và phần thưởng cho những sinh viên đạt kết quả cao trong học tập;

- Phát biểu chúc mừng của Ban Giám hiệu trường Đại học Đồng Tháp và trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;

- Phát biểu cảm tưởng của sinh viên nhận bằng tốt nghiệp;

- Ban Giám hiệu của hai trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

- Bế mạc.

Thông báo này thay cho thư mời!

                                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);                                                                           (đã ký)

- Trưởng các phòng khoa của trường (mời dự);                     Nguyễn Thanh Quang

- Lưu VT.

Liên hệ