Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

 

Anh 1

Cuộc thi tìm hiểu về Ngày giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường CĐSP Kiên Giang, Công đoàn cơ sở phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động trong trường, cập nhật kiến thức, ôn lại chiến thắng ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta.

Giúp cho cán bộ, viên chức, người lao động hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ý nghĩa việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56, ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ việc có hưởng lương vào Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 01/5/1946 khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong của xã hội.

2. Đối tượng, thời gian và hình thức thi

2.1. Đối tượng tham gia

            Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động của Trường CĐSP Kiên Giang.

2.2.Thời gian, hình thức thi

Thời gian: Từ 19 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút, ngày 04/5/2020.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử trường CĐSP Kiên Giang (http://cdspkg.edu.vn/tracnghiem)

Anh 2 Dang nhap

Đăng nhập vào thi

3. Kết quả

Có hơn 97% cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường tham gia cuộc thi. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động có điểm thi rất cao. Kết quả quả cụ thể như sau:

Giải cá nhân:

  1. Giải nhất: Trần Như Quỳnh - Tổ Công đoàn Khoa Xã hội
  2. Giải nhì: Chanh Hoàng Thi - Tổ Công đoàn Phòng TCCB - CTHSSV
  3. Giải ba: Lê Thị Dung - Tổ Công đoàn Khoa Xã hội

Giải tập thể:

            Đồng giải nhất: Tổ công đoàn Phòng Hành chính – Quản trị và Tổ công đoàn Khoa Tiểu học – Mầm non.

Xin chúc mừng các cá nhân, tập thể đoạt giải!

BAN TỔ CHỨC

Liên hệ