Vietnamese Vietnamese
  • Tin công đoàn
  • Kế hoạch tuyên truyền bầu cử ĐH Quốc hội, HĐND các cấp (2016-2021)

CĐVC TỈNH KIÊN GIANG

CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 Số: 03/CĐCS

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2016

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-CĐVC ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang đề nghị các Tổ công đoàn thực hiện những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.

2. Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CCVCLĐ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta.

3. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử và được triển khai đa dạng, phong phú, kịp thời, tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền đến đoàn viên, CCVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước thời điểm diễn ra bầu cử như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011); Đại hội X của Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đang được tiến hành; Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước mới được tiến hành; công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đặt ra khi chúng ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

3. Tuyên truyền đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp. Thành tựu của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh.

4. Giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân lần này, đó là những điều chỉnh, bổ sung cụ thể về bộ máy thực hiện công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương; quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị phụ trách bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu; việc thẩm định hồ sơ người tự ứng cử; việc tuyên truyền vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại tố cáo...

5. Giới thiệu nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; lảm rõ những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

6. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Khi tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, phải quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

7. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.

8. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử; lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.

9. Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp công đoàn và đoàn viên, CCVCLĐ đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Ban Chấp hành CĐCS tổ chức hội nghị triển khai nội dung vể công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho cán bộ các tổ công đoàn. 

2. Các tổ công đoàn tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho đoàn viên, CCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị.

3. Phát động trong đoàn viên, CCVCLĐ tích cực viết tin, bài, phản ánh các hoạt động thiết thực tại cơ sở trên Website, Bản tin công đoàn và tham gia trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

Đợt một: Từ ngày 10/3/2016 đến 17/4/2016

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

- Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của ủy ban bầu cử tỉnh, kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện cuộc bầu cử.

- Tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Đợt 2: Từ ngày 18/4/2016 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016

Trong thời gian này và nhất là trong 10 ngày trước ngày bầu cử (22/5), tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Tiếp tục truyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền cổ vũ, động viên đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri là đoàn viên, CCVCLĐ tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016; nắm tình hình dư luận trong đoàn viên, CCVCLĐ.

- Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rol, áp pích tuyên truyền về cuộc bầu cử.

- Tùy điều kiện từng tổ công đoàn có thể tổ chức sân chơi trong CCVCLĐ để cùng nhau tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến 22/6/2016

- Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của đoàn viên, CCVCLĐ đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.

- Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của đoàn viên, CCVCLĐ khi tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của đoàn viên, CCVCLĐ đối với sự kiện này của đất nước.

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào tình hình thực tế, các CĐCS lựa chọn các khẩu hiệu sau để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

- Ngày 22 - 5 - 2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày hội của toàn dân!

- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!

- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở  đề nghị các Tổ Công đoàn tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này. Kết thúc từng đợt tuyên truyền các Tổ Công đoàn kịp thời tổng hợp báo cáo theo mẫu gửi về Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở để tổng hợp báo cáo Công đoàn Viên chức tỉnh./.

Nơi nhận:                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Tổ Công đoàn;                                                             P.CHỦ TỊCH 

- Lưu /2016.                                                        PHẠM THỊ THU SƯƠNG

===================================================================

Các file kèm theo:

+ Hiến pháp 2013

+ Chỉ thị 51 của Bộ chính trị

+ Luật bầu cử

Liên hệ