Qui định về trách nhiệm của CB coi thi và SV trong các kỳ thi In
Thứ ba, 24 Tháng 4 2012 00:49
Qui định về trách nhiệm của cán bộ coi thi và sinh viên trong các kỳ thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp. (BBT)