làm mẹ, đầm dự tiệc, Motor giảm tốc
Phòng QLKH-ĐBCL
Giới thiệu Phòng QLKH-ĐBCL PDF. In Email
Thứ tư, 22 Tháng 6 2016 15:56

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(RESEARCH MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE OFFICE)

 

- Địa chỉ: Phòng 301, 302 - Nhà Hiệu bộ       - Điện thoại:    0297 3 916295

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng (QLKH & ĐBCL) được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-CĐSP ngày 22/3/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Kiên Giang,

I. Chức năng

Phòng QLKH & ĐBCL thuộc trường CĐSP Kiên Giang có chức năng tham mưu, giúp Ban giám hiệu quản lý và tổ chức công tác khảo thí, kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo đối với các bậc học, hệ học do trường đào tạo; quản lý các hoạt động khoa học của nhà trường. Đề xuất và kiến nghị để làm cơ sở giúp Ban giám hiệu cải tiến chất lượng giáo dục và chất lượng nghiên cứu khoa học của nhà trường.

II. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học của trường;

- Căn cứ vào quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể hóa các văn bản, quy chế, quy định về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu phát triển nhà trường;

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo;

- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và theo yêu cầu phát triển của trường.Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường;

- Tổ chức các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch, tổ chức làm đề thi, quản lí, chọn đề, in ấn, nhân bản đề thi trong các kỳ thi kết thúc học phần và kỳ thi tốt nghiệp; thực hiện quy trình ra đề thi, in sao, bảo mật đề thi trong tất cả các kỳ thi;

- Tổ chức đánh giá chất lượng đề thi học phần theo yêu cầu của chương trình và đề cương chi tiết học phần;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đảm bảo các điều kiện thực hiện chuẩn đầu ra; chủ trì phối hợp với các phòng chức năng và khoa để định kỳ khảo sát, đánh giá kết quả công tác của học viên sau khi tốt nghiệp nhằm đề xuất điều chỉnh chương trình, nội dung, quy trình đào tạo đảm bảo chất lượng;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức đánh giá mức độ, hiệu quả và chất lượng đào tạo;

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về lĩnh vực công tác được phân công theo yêu cầu của nhà trường và cấp có thẩm quyền; quản lí và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tham mưu, tổ chức thực hiện việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nhà trường tổ chức đăng ký, triển khai thực hiện, thẩm định, nghiệm thu giáo trình, tài liệu  các đề tài NCKH của cán bộ, giáo viên và sinh viên theo đúng qui định; xây dựng định hướng ưu tiên và lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của nhà trường;

- Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát tiến độ thực hiện, việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị... đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định, đúng tiến độ;

- Phối hợp với các phòng đơn vị trong trường tổ chức các hội thảo khoa học.

- Đề xuất với các Phòng, Khoa các biện pháp thực hiện các quy định về công tác khảo thí-đảm bảo chất lượng và nghiên cứu khoa học.

- Kiến nghị với Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề vi phạm quy chế và quy định về công tác khảo thí-đảm bảo chất lượng và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Đề xuất với Hiệu trưởng đình chỉ và xử lý theo quy định đối với các việc làm không đúng với quy trình, quy chế của Nhà nước, của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác khảo khí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng QLKH & ĐBCL do Hiệu trưởng giao.

III. Nhân sự:

Phòng QLKH & ĐBCL gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và các chuyên viên:

- Trưởng phòng: phụ trách chung mọi mặt hoạt động và công tác của phòng;

- Phó trưởng phòng: được phân công giúp trưởng phòng quản lý một số mặt công tác;

- Các chuyên viên: thực hiện theo sự phân công của trưởng phòng.

Danh sách CBGV

Stt

Họ và tên

Điện thoại

Chuyên môn

Chức vụ

Trình độ

1

TS. Nguyễn Phước Hải

0918588970

Đo lường GD

P. trưởng phòng

Tiến sĩ

2

ThS. Trương Cáo

0977299081

CNTT

Giảng viên

Thạc sĩ

3 ThS. Lê Thị Bảo Ngọc 0989610713 CNTT Giảng viên Thạc sĩ